Artykuły

Andrzej Wajda kommt nach Aachen !

Wiesiek Lewicki

Andrzej Wajda kommt nach Aachen. Anlässlich der Verleihung des Ehren-Polonicus 2013 wird er am Freitag, 26. April 2013, an der Vorführung "Das Massaker von Katyn" teilnehmen.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Kinokarte.

 

Freitag, 26.04.2013, 20.15 Uhr

Eden Palast Aachen, Franzstraße 45, 52064 Aachen

 

"Das Massaker von Katyn"

Regie: Andrzej Wajda. Polen 2007.

 

Deutsche Fassung, 118 Min., FSK: ab 16 Jahren

 

In Anwesenheit von Andrzej Wajda

 

In seinem Film "Das Massaker von Katyn" verbindet Andrzej Wajda ein historisches polnisches Trauma mit seiner eigenen Familiengeschichte.

Über vier Jahrzehnte wurde die Wahrheit über das Massaker von Katyn verschwiegen. Bei den von Stalin befohlenen Hinrichtungen ermordeten sowjetischer Geheimdienst und Rote Armee 1940 mehr als 24.000 polnische Offiziere, Polizisten und Intellektuelle. Die Opfer wurden in Massengräbern verscharrt. Anschließend lastete die russische Propaganda das Verbrechen den Deutschen an. Wajda, dessen Vater zu den Opfern zählt, inszeniert die Geschichte um dieses Verbrechen als Drama und vorrangig aus der Perspektive der Hinterbliebenen. Sie warten vergeblich auf Informationen über das Schicksal der vermissten Männer, Väter und Söhne.

 

 

Andrzej Wajda (Jahrgang 1926) gehört seit den 50er-Jahren mit Filmen wie „Der Kanal“ (1956/57), „Asche und Diamant“ (1958) oder „Korczak“ (1990) zu den bedeutendsten Regisseuren weltweit und wurde u.a. für „Der Mann aus Eisen“ 1981 in Cannes mit einer Goldene Palme ausgezeichnet. Am 27. April 2013 wird er im Aachener Rathaus mit der Polonicus-Auszeichnung für sein Lebenswerk geehrt.

 

 

 

Im Anschluss an den Film spricht der Filmkritiker Günter H. Jekubzik mit Andrzej Wajda.

Kartenvorverkauf:

Eden Palast Aachen, Franzstraße 45, Aachen

 

http://www.cineplex.de/kino/events/city1/event21973/

 

Eine Veranstaltung im Programm zur Karlspreisverleihung 2013.

Veranstalter:

Stadt Aachen, Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen, Institut Polonicus, Generalkonsulat der Republik Polen in Köln, Polnisches Institut in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit Cinekarree Aachen.


Przyznano nagrody POLONICUS 2013 - informacja prasowa

Wiesiek Lewicki

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013.

W kategorii organizacji życia polonijnego państwu Marii i Czesławowi Gołębiewskim,
właścicielom restauracji „Gdańska” w Oberhausen,
za stworzenie miejsca dialogu kultury polskiej z kulturami europejskimi.

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego panu Bazylowi Kerskiemu, 
naczelnemu redaktorowi dwujęzycznego polsko-niemieckiego kwartalnika DIALOG ,
za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami.

W kategorii kultury, której podstawą jest język, panu prof. dr hab. Władysławowi Miodunce,
dyrektorowi Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwesytetu Jagiellońskiego, za zasługi w badaniach na polu językoznawa stosowanego do nauczania języka polskiego w świecie.

Nagrodę honorową Jury przyznaje  panu Andrzejowi Wajdzie,
reżyserowi filmowemu i teatralnemu, inicjatorowi polskiej szkoły filmowej,
za jego filmy stanowiące część kulturalnego dziedzictwa ludzkości i kierujące uwagę świata na film polski.

Uroczystość wręczenia już poraz piąty nagród „Polonicus 2013” przewidziana jest w sobotę  w dniu 27 kwietnia br. podczas Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Polskie MSZ uważa, że sprzedaż Konsulatu w Kolonii jest korzystna

Wiesiek Lewicki

Szef MSZ Ra­do­sław Si­kor­ski uważa, że sprze­daż obec­nej sie­dzi­by kon­su­la­tu RP w Ko­lo­nii jest ko­rzyst­na za­rów­no dla nie­miec­kiej Po­lo­nii, jak i dla Skar­bu Pań­stwa. We­dług niego de­cy­zja ta po­zwo­li za­osz­czę­dzić środ­ki, które bę­dzie można prze­zna­czyć na bu­do­wę am­ba­sa­dy w Ber­li­nie.

O sprze­da­ży sie­dzi­by kon­su­la­tu w Ko­lo­nii MSZ zde­cy­do­wa­ło w stycz­niu 2012 r. We­dług pla­nów mi­ni­ster­stwa latem 2013 r. kon­su­lat zo­sta­nie prze­nie­sio­ny do biu­row­ca Media Park 5.

Re­sort tłu­ma­czy de­cy­zję o sprze­da­ży kil­ku­na­stu nie­ru­cho­mo­ści na świe­cie, w tym re­pre­zen­ta­cyj­ne­go bu­dyn­ku przy Lin­de­nal­lee 7 w Ko­lo­nii, oszczęd­no­ścia­mi oraz dą­że­niem do uno­wo­cze­śnie­nia sie­dzib pla­có­wek za gra­ni­cą.

Za­po­wiedź sprze­da­ży po­ło­żo­ne­go przy Lin­de­nal­lee 7 w dziel­ni­cy Ma­rien­burg obiek­tu i prze­nie­sie­nia kon­su­la­tu do biu­row­ca Media Park w innej dziel­ni­cy mia­sta wy­wo­ła­ła pro­te­sty oby­wa­te­li Nie­miec oraz or­ga­ni­za­cji po­lo­nij­nych.

Z de­cy­zją sprze­da­ży nie chcia­ła zgo­dzić się także pol­ska kon­sul w Ko­lo­nii Jo­lan­ta Róża Ko­złow­ska. W od­po­wie­dzi MSZ pod ko­niec grud­nia 2012 r. zde­cy­do­wa­ło o dys­cy­pli­nar­nym od­wo­ła­niu kon­sul.

"Trud­no na­zwać spo­rem coś po­mię­dzy cen­tra­lą MSZ a pod­wład­nym kon­su­lem. My od­po­wia­da­my za mie­nie Skar­bu Pań­stwa za gra­ni­cą" - po­wie­dział w środę w ra­dio­wej Trój­ce szef MSZ Ra­do­sław Si­kor­ski py­ta­ny, o spra­wę kon­su­la­tu.

Przy­po­mniał, że cho­dzi o kom­pleks bu­dyn­ków, które były w prze­szło­ści sie­dzi­bą am­ba­sa­dy PRL. Jak po­wie­dział, po zjed­no­cze­niu Nie­miec więk­szość kra­jów prze­nio­sła swe am­ba­sa­dy do Ber­li­na i sprze­da­ła stare bu­dyn­ki. "Na­le­ży więc ra­czej za­da­wać py­ta­nie, dla­cze­go my to ro­bi­my do­pie­ro teraz" - za­zna­czył mi­ni­ster.

Za­uwa­żył, że kom­pleks bu­dyn­ków kon­su­la­tu liczy pra­wie 6 tys. me­trów kwa­dra­to­wych; pra­cu­je tam bli­sko 20 osób. "Czyli mó­wi­my o po­wierzch­niach rzędu 300 me­trów kwa­dra­to­wych na pra­cow­ni­ka. Mogę sobie wy­obra­zić, dla­cze­go komuś się wy­da­wa­ło, że to bar­dzo do­stoj­nie na takim me­tra­żu urzę­do­wać" - po­wie­dział Si­kor­ski.

21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Oberhausen - Dziękujemy wszystkim!!!

Wiesiek Lewicki


 

zobacz to na YouTube

 

Kochani!!! Pobiliśmy kolejny rekord!!! Tym razem w Gdańskiej w Oberhausen podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 3.836,35 euro!!! Po doliczeniu jeszcze kwoty zebranej w Bibliotece Polskiej Piast w Essen wyszło łącznie 3.950 euro!

Dziękujemy wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie tej pięknej i szlachetnej akcji!!!

Zapraszamy na fotoreportaż do galerii fotografów:

Roberta Widery http://www.robert-widera.eu/Events

Mirka Goralskiego http://fotki-mirka.magix.net/alle-alben/!/oa/6732123-87291143/

Zapraszamy również na reportaż filmowy z 21 Finału WOŚP Oberhausen w Restauracji „Gdańska”, który przygotowała nasza niezawodna PEPE-TV! www.pepe-tv.de

Erazm z Rotterdamu - wielki przyjaciel Polski i Polaków

Jerzy Ziaja

Erazma zna dzisiaj w Europie w zasadzie każdy student - przede wszystkim poprzez program Unii Europejskiej „Erasmus” i stypendia. Ale już w okresie rozwoju humanizmu i renesansu w Polsce (XVI wiek) Erazm był w Polsce otoczony taką sławą, posiadał taki autorytet jak żaden uczony przed nim ani po nim, był niemal czczony.

Do Bazylei, gdzie żył wiele lat, pielgrzymowała polska szlachta, magnaci, dostojnicy państwowi i kościelni, nie mówiąc już o naukowcach czy literatach. Jednak ta „miłość” była i wzajemna.

Erazm bardzo wysoko cenił polski wkład do europejskiej kultury, szczególnie polski system demokratyczny, panującą wolność religijną i osobistą oraz chętnie gościł u siebie Polaków, którzy przebywając w Bazylei często mieszkali w jego domu.

Ale zacznijmy od krótkiego wprowadzenia o samym mistrzu. Urodzony w Rotterdamie ok. 1467 roku, uczęszczał do szkół w niderlandzkich miastach Gouda, Utrecht i Deventer (m.in. jako uczeń słynnego humanisty - Rudolfa Agricoli). W 1492 r. został wyświęcony na księdza i początkowo służył w klasztorze w Cambrai (dziś departament Nord-Pas-de-Calais w północnej Francji). W latach 1495-1499 studiował na paryskiej Sorbonie. Następnie przebywał w Anglii, gdzie zaprzyjaźnił się m.in. ze słynnem Thomasem Morusem (autorem  „Utopii”).

Jeśli Sylwestrowa Gala, to tylko w Akwizgranie ...

Wiesiek Lewicki

Z całą  pewnością tylko w Akwizgranie! Kiedy zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Polski w ubiegłym roku na Sylwestra, zdziwili się nieco. Z Polski do Akwizgranu... tak daleko? Tak postanowiliśmy, nic innego! I wyruszyliśmy na sylwestrowe szaleństwo. Przyjaciel mój należy do osób dociekliwych, więc zapytał mnie, czy wiem dlaczego świętujemy Sylwestra? Czy wiem skąd wziął się ten zwyczaj tak powszechny dziś w świecie?  - Przecież nie chodzi o jakiegoś tam Sylwestra, lecz pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku. Rzeczywiście w tradycję tę wpisała się pamięć papieża Sylwestra I, który został świętym, a zmarł 31 grudnia ,któregoś, nie bardzo wiadomo którego roku w IV wieku ne. Był na tyle znamienitą osobą, że jego imieniny to okazja do ogólnej zabawy i radości.

"Die Welt": Awantura o polski konsulat w Kolonii. Konsul dyscyplinarnie odwołany - Małgorzata Matzke, Deutsche Welle

Wiesiek Lewicki
"Kontrowersyjna przeprowadzka: konsul Jolanta Kozłowska nie chce przystać na przeniesienie konsulatu z zabytkowej willi w ekskluzywnej dzielnicy Marienburg, co przypłaca dyscyplinarnym odwołaniem z placówki" - pisze Welt online w obszernym artykule pióra Gerhard Gnaucka i Stefana Laurina.


"Do tej pory polski konsulat generalny, obejmujący swym zasięgiem cztery kraje związkowe RFN, mieścił się w zabytkowej willi Neuerburg, rozległej posiadłości z ogrodem w jednej z najdroższych dzielnic Kolonii, Marienburgu, gdzie cena jednego metra kw. nieruchomości potrafi dochodzić do 6 tys. euro. Warszawski MSZ chce sprzedać tę willę i przenieść konsulat do biurowca w centrum miasta.

Rysa na wizerunku Polski

"Kiedy rozeszła się wieść o tych planach, zdarzyło się coś niezwykłego" - pisze Welt-online. Jolanta Róża Kozłowska, konsul generalna, przeciwstawiła się swojemu pracodawcy czyli Ministerstwu Spraw Zagranicznych. 'Odmówiłam podpisania umowy wynajmu, która byłaby niekorzystna dla Rzeczpospolitej Polskiej i oznaczałaby poważne nadszarpnięcie wizerunku Polski' - powiedziała konsul w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag.

I. Konkurs Wiedzy o Polsce w Niemczech

Wiesiek Lewicki
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Szkola Jezyka i Kultury Polskiej, organizuje wraz z Netzwerk der Polnischlehrkräfte des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW pierwszy Konkurs Wiedzy o Polsce w Niemczech!

Grupa docelowa sa Niemcy i obcokrajowcy oraz Polacy, ktorzy nie ukonczyli w Polsce szkoly zawodowej lub sredniej. Test jest po niemiecku (lub na zyczenie po polsku), wiec moze brac udzial kazdy, kto jest Polska zainetresowany!  

Do wygrania sa atrakcyjne nagrody: Nagroda glowna to 3-tygodniowy pobyt w Krakowie z kursem jezyka polskiego na UJ, zakwaterowanie, wyzywienie, program kulturowy w cenie!

Rozdanie nagrod odbedzie sie w sobote, 27. kwietnia 2013 w Aachen, w ratuszu, podczas nagrody "Polonicus"!

Koordynatorem na terenie Niemiec jest Malgorzata Müller, VHS Eschweiler.
Dokladne dane i informacje zwiazane z Konkursem znajdziecie Panstwo w zalaczniku (po polsku i po niemiecku).

Zapraszamy serdecznie Kongres Polonii Niemieckiej oraz wszytstkie polskie organizacje na terenie Niemiec do wziecia udzialu jako partner organizacyjny oraz o wsparcie w poszukiwaniu instytucji niemieckich, ktore chcialyby przeprowadzic test I. etapu u siebie! Drugi etap odbedzie sie online.

Cieszylibysmy sie bardzo, gdyby taki test odbyl sie rowniez w Berlinie, w Kongresie oraz Polregio Aachen! Tutaj na pewno jest wielu niemieckich przyjaciol i znajomych, ktorzy chcieliby wziac udzial w tescie jako grupa "Przyjaciele i partnerzy Kongresu Polonii Niemieckiej".
Zapraszamy i prosimy o kontakt w tej sprawie!                  


Malgorzata Müller M.A.
Volkshochschule Eschweiler
Fachbereichsleiterin Sprachen,
DaF und Integrationskurse
Kaiserstr. 4a, 52249 Eschweiler
Tel. 02403/702750 Fax: 02403/702711
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Regulamin Konkursu UJ 2013                          

 

Anschreiben-UJ-Wettbewerb Polen in Deutschland 2013

 

Teilnahmebedingungen 2012 -_Wettbewerb Polen 2013

                               Odszedł Albrecht Lempp, wybitny popularyzator polskiej literatury w Niemczech

Deutsche Welle

Żył zaledwie 59 lat, lecz zostawił po sobie epokowe dzieło zbliżenia Polaków i Niemców. Działał z pasją, perfekcją i konsekwencją, był wizjonerem i uroczym człowiekiem, z którym wszyscy czuli się dobrze.

O życiu Albrechta Lemppa „trzeba napisać książkę albo co najmniej esej”, mówi Karl Dedecius w rozmowie z Deutsche Welle. 92–letni nestor niemieckich tłumaczy literatury polskiej i twórca NIemieckiego Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen Institut) w Darmstadt wspomina Albrechta Lemppa jako niezwykle inteligentnego człowieka, którego bardzo lubił i cenił.

Dedecius wydelegował go, jako pracownika instytutu DPI, do Krakowa, aby uruchomił tam Akademią Europejską – Willę Decjusz. – Wiedziałem, że on świetnie organizuje. Pracując w Krakowie był jeszcze przez trzy lata naszym pracownikiem, dostawał też pomoc z innym źródeł, z fundacji, żeby pomóc Polakom wybudować ten pałac. I nadzwyczajnie wykonał to zadanie. A potem stworzył całą strukturę marketingu polskiej książki. On wiele zrobił dla Polski i dla nas wszystkich - wspomina Dedecius.